Welkom op de site van
Tolkamp Agri Service
Voor al uw agrarisch loonwerk
landbouw transport
Maishakselen met bunker
Oogstwerkzaamheden

Eischalen kalkmeststof
voor het bekalken van het land kunnen wij U eischalen en magkal aanbieden. 
De eischalen hebben een zuurbindende waarde 53%.
kalk is vooral een stof die het  milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurtegraad)
verlopen allerlei  chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter worden sterker en geven een hogere opbrengst.
Kalk bevorder de omzetting van organisch materiaal zoals drijfmest, graszoden, wortel- en stoppelresten, plantenvoedsel komt hierdoor eerder vrij.
Het bodemleven ontwikkelt zich beter bij een voldoende hoeveelheid kalk in de grond.
Meer of minder kalk in de grond heeft invloed op het optreden van plantenziekten.
Op grond met weinig kalk komt bijvoorbeeld veel sneller magnesiumtekort voor. Een goede kalktoestand en pH  bevordert sterk het rendement van de aan grond toegevoegde kunstmest en organische mest.
Door opname van planten , door uitspoeling, door zure meststoffen en zure regen verdwijnt er kalk uit de grond. 
Als er van nature geen voorraad is waaruit wordt aangevuld zoals bijvoorbeeld kleigrond met schelpen, moet dit verlies regelmatig door bekalken worden aangevuld.
Sommige gewassen vragen een betrekkelijk hoge pH,  andere een lagere.
Elk gewas heeft een eigen optimale pH waarbij het gewas de hoogste opbrengst geeft.
Wanneer de pH van de grond niet optimaal is zullen gewassen geen maximum opbrengst geven.
Wij kunnen hierbij door middel van uw grondmonster een passend advies geven.
link naar product informatie : http://steggcalk.nl/productinformatie_tabel.html

Nu bij Tolkamp agri transport: grondverbeteraar ( compost ). Deze grondverbeteraar is afkomstig van ingezameld groenafval, dit is verkleind en uitgezeefd. Het gaat hier om de fijne fractie ( > 2 cm ). Dit is een heel mooi product om de organische stof in de grond weer op peil te brengen. Dit product wordt doormiddel van een grote breedstrooier op uw land gebracht.
Voordelen grondverbeteraar:
- brengt organische stof in de grond op peil
- bevat fosfaat en stikstof
- wordt niet als mest aangevoerd maar als grond
- bevat belangrijke sporen elementen
- wordt direct doormiddel van een breedstrooier zonder tussen opslag op het land gebracht.
Wel is het raadzaam om na de gift van dit product kalk aan te brengen op het land.Voor meer informatie of voor een proefmonster met analyse neem gerust contact op.

Grondverbeteraar

Zoals u misschien al wist zijn we de laatste tijd veel bezig met het verkopen en strooien van compost. Compost is de laatste jaren een belangrijk begrip geworden bij veel agrariërs, doorat de gehaltes organische stof in de grond erg afnemen. De reden van deze afname is makkelijk te verklaren en wel om het volgende. Vroeger werd er vrijwel alleen vaste mest op het land gereden en dit was natuurlijk erg gunstig voor het organische stof gehalte. Tegenwoordig wordt er bijna geen vaste mest meer gereden, maar het is allemaal drijfmest geworden waardoor het organische stof gehalte in de bodem niet meer toe zal nemen. Om deze reden is het noodzakelijk elk jaar een aantal ton compost op het land te strooien. De hoeveelheid organische stof in de bodem is onder andere van invloed op de bewerkbaarheid, de structuur en het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Organische stof houdt ook plantenvoedende stoffen vast en kan die gedurende het groeiseizoen beschikbaar laten komen voor het gewas. Belangrijk hierbij is stikstof. In gronden met een hoog organische stof gehalte kan ook veel stikstof ter beschikking komen via mineralisatie. Ruwweg geldt: hoe lager het organische stof cijfer, hoe lager de stikstofafgifte. Het gehalte aan organische stof is dus belangrijk voor een heel aantal eigenschappen van de bodem. Het is daarom belangrijk het verloop van de organische stof hoeveelheid in de bodem in de gaten te houden. De afbraak van organische stof in de bodem hangt van veel zaken af:

 - de grondsoort
 - de vochthuishouding van de bodem (bij slechte ontwatering minder afbraak)
 - hoge mestgiften in het verleden (jonge organische stof breekt snel af)
 Organische stof speelt qua advisering een rol bij de bekalking en berekening K-getal. 

Goede bodem basis voor goede opbrengst

De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de randvoorwaarden om het plantgroei te stimuleren: de beschikbaarheid van zowel nutriënten, water en lucht als ook het onderdrukken van plantenziekten. Hoe beter die randvoorwaarden, des te minder hoeft de teler te doen om tot een goede gewasopbrengst te komen. De kwaliteit van de bodem staat echter onder druk. Nauwe rotaties geven meer risico op bodemgebonden ziekten en plagen. Schaalvergroting leidt tot verminderde aandacht per vierkante meter en tot versleping van bodemziekten. Zware mechanisatie en het laat in het seizoen oogsten onder slechte omstandigheden bederven de bodemstructuur. Onvoldoende aanvoer van organische stof en micronutriënten leiden tot een afnemende bodemvruchtbaarheid. Het lastige is dat veranderingen in de bodemkwaliteit zich vaak langzaam voltrekken en hierdoor lang onopgemerkt kunnen blijven. Vroeg of laat wordt echter een grens bereikt waarbij ook de productiviteit afneemt. Een duurzaam beheer van de bodem zorgt voor handhaving van het productievermogen op de lange termijn.

 Om de bodem weer op peil te brengen heb ik de volgende mogelijkheden:

 - Bodemverbeteraar, afkomstig van ingezameld groenafval. Deze is verkleind en uitgezeefd tot < 2 cm. Dit organisch materiaal telt niet mee als meststof, maar wordt aangevoerd als grond. Dit product is zeer geschikt voor op bouwland.

 - GFT Compost, afkomstig van de wel bekende biocon (groene container). Deze compost is zeer geschikt voor op het weiland, omdat dit mooie fijne compost is. Deze compost wordt wel als meststof gerekend, maar het voordeel is wel:

 En wordt maar 10 % van de stikstof gerekend en 50 % van de fosfaat.

 Rekenvoorbeeld:
 Stikstof is 9,75 kg/ton daarvan 10 % = 0.97 kg /ton
 Fosfaat is 4.75 kg/ton daarvan 50 % = 2.37 kg /ton
 Verder zitten er ook nog diverse andere sporenelementen in deze compost, neem gerust contact op voor een volledige analyse.

 -Kalk, de optimale zuurgraad is belangrijk voor de beschikbaarheid van de voedingstoffen uit de bodem. Is de zuurgraad niet optimaal dan kan dit invloed hebben op de opbrengst van het gewas. Ook kan ik u deze kalk leveren en strooien.

bron: http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/document/effecten-van-organische-stofaanvoer-op-bodem-en-productie

Daarnaast transport van:
- Zand /grind - Bloembollen
- Puin - Aardappelen
- Bouw- en sloopafval - Compost / Houtsnippers
- Mais (snijmais / korrelmais} - Vaste mest / Drijfmest
- Graan / Zaad - e.a. grondstoffen

 

Het weer

Aalten

Vochtigheid:
Wind: ,


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop